Aktuella frågor

Årsmötet 2018-03-28 beslutade nedanstående verksamhetsförklaring för 2018. Längre ner kan du se senaste nytt för våra olika arbetsgrupper.

 • Rishämtning / påskbrasa
 • Lekplatser – Bevaka upprustning på övre samt nedre lekplatserna
 • Bevaka järnväg, 4-spårsbyggnation
 • Midsommarfirande
 • Fortsatt stödja Grannsamverkan
 • Förråden (2st). Högra förrådet: Rostskyddsbehandla karm samt måla hela. Löpande underhåll av båda.
 • Digitala forum, utveckla vidare
 • Trafik
 • Bevaka medlemmarnas intresse
 • Nedhuggen skog bredvid järnväg / Ökat buller för boende
 • Fortsatta dialoger med kommunen om översyn och upprustning av:
  – Grusade stigen mellan Övre Östergårdsvägen (vändplanen) och pendelstationen
  – Tvärbackavägen, körvägen mot Gripsholm/Bokedalen
 • Fäbodstigen Lexby-Jonsered: Fortsatt undersöka alternativ sträckning via Kåhög
 • Följa kommunens planering för Kåhög

Arbetsgrupper

Lekplatser

Byalagets styrelse skrev ett protestbrev till kommunen när den övre lekplatsen skulle läggas ner vilket ledde till att den fick vara kvar. Innan sommaren träffade vi de ansvariga på kommunen och gick igenom vad vi önskade vid de båda lekplatserna i form av upprustning och nytt lekmaterial. Vi fick där och då ett löfte om att upprustningen skulle starta efter sommaren. Av olika skäl har detta fördröjts.  Det senaste löftet är att allt som vi blivit lovade ska ske i början av 2019.
Förutom utbyte av trasigt lekmaterial på de båda lekplatserna har vi fått löfte om någon form av rutschkana/lekhus vid den övre lekplatsen samt eventuella andra lekredskap som blir över från de nedlagda lekplatserna. Det kommer att komma upp skyltar och förvaringslådor för sandleksakerna också. Fotbollsmålen vid de båda planerna kommer med största sannolikhet att bytas ut helt, om inte kommer de att repareras och förses med nya nät. Det kommer också att komma en vanlig trappa eller stege till rutschkanan på den nedre lekplatsen så att de små barnen kan komma upp till den samt ev. komplettering av nytt lekmaterial under nästa år. Eftersom lekplatserna är kommunens ansvar och omfattas av kommunens försäkringar får vi inte göra något själva. Vi fortsätter att informera löpande på hemsidan.

Förskola
Efter att Medborgarskolan beslutade sig för att inte gå vidare med bygget av den nya förskolan kontaktade Byalaget kommunen för att undersöka hur planeringen av förskoleplatser ser ut för de kommande åren. Kommunen svarade att behovet anses vara tillgodosett i Kåhögs upptagningsområde fram till mitten av 2020-talet och det finns därför inga planer på en kommunal förskola i Kåhög i nuläget. Arbetsgruppen har därefter varit vilande och årsmötet 2018 beslutade att avveckla gruppen.

Järnväg, 4-spårsbyggnation
Styrelsen har varit i kontakt med ansvarig tjänsteman på Trafikverket och styrelsen finns nu med på sändlistan i det fortsatta arbetet. Än så länge finns endast åtgärdsvalsstudien för Västra Stambanan som finns att läsa på Trafikverkets webbplats men styrelsen bevakar frågan fortsättningsvis.

Trafik
Trafikgruppen har haft ett första möte där ett antal frågor diskuterades, bland annat hastighetsdämpande åtgärder på våra gator, säkra övergångsställen och säker cykelväg till Jonsered. Kontakt har bland annat tagits med de närliggande skolorna och kommunens trafikplanerare och gruppen avser att arbeta vidare med frågorna under 2018. För att vi ska kunna arbeta vidare med trafikfrågorna på ett bra sätt behöver gruppen utökas med fler medlemmar.

Fäbodstigen Lexby-Jonsered: Undersöka alternativ sträckning via Kåhög
Viss förundersökning om hur fäbodstigen i Lexby finansierats och byggdes har gjorts. Arbetsgruppen för fäbodstigen söker ytterligare medlemmar för att arbetet skall komma vidare. I nuläget är det en person plus representant från styrelsen.

Förråd
Arbetsgruppen har haft 3 arbetsdagar under 2017 för att röja och städa i och omkring förråden. Hyllor för förvaring har byggts i det ena förrådet samt en gummiduk har monterats för öppningen. Luftventiler har monterats. En stor mängd gammalt skräp och trall har körts till tippen.