Kåhögs Byalags trafikgrupp informerar

Trafikgruppen hade möte med kommunen fredagen den 4:e oktober

Syftet var att få klarhet i vilka beslut som tagits i arbetet för en förbättrad trafiksituation i Kåhög. Dessutom framfördes ytterligare önskemål som framkommit sedan föregående möte.

Beslut att utföra under 2020 är en avsmalning av körbanan över Säveån. Detta gör cykelbanan en aning bredare och säkerheten bättre. En så kallad fålla kommer att uppföras i korsningen Kåhögsvägen och Britta Majas väg för att få ner cyklisternas hastighet då cykelbanan övergår i blandtrafik.

Byalaget kommer i nästa utskick även informera om planer som sträcker sig mot 2021 men ej kommit till beslut. Kåhögs Byalags trafikgrupp har en god dialog med kommunen och kommer under våren 2020 ha ett uppföljningsmöte.

Med vänliga hälsningar

Byalagets trafikgrupp